(Македонски) Годишен извештај на ХЕРА за 2022 година