Të gjithë njerëzit e gëzojnë seksualitetin e vet, lirisht dhe në mirëqenie sociale

(Македонски) Јавен повик за ангажирање консултант/-ка за подготовка...

(Македонски) ФАМа почнува со работа!

Reagim: Numri i mbështetësve të vlerave të dëmshme patriarkale po r...

Sherbime

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues

Galeria

Çfarë punojmë

LIRITË RIPRODHUESE

Besojmë fuqishëm se për t’i gëzuar liritë e veta riprodhuese, gruaja do ...

KONTRACEPSIONI

E drejta për kontracepsion është një nga të drejtat themelore të njeriut ...

SHËNDETI I ROMËVE

SHËNDETI I ROMEVE Që të realizohet e drejta e shëndetit, shërbimet shëndetësore ...

NDËRMARRËSIA SOCIALE

Lufta për realizimin e të drejtave dhe lirive të personave që u ...

SHËNDETI GJATË KRIZAVE

Shëndeti riprodhues është e drejtë e njeriut, ndërsa shërbimet për shëndetin riprodhues ...

SEKSUALITETI DHE AFTËSIA E KUFIZUAR

Edhe pse është pjesë e pandashme e çdo individi, seksualiteti është tabu ...

HIV

Është dëshmuar se nëse kanë qasje deri te terapia antiretrovirusale (TAR), personat ...

EDUKIMI GJITHËPËRFSHIRËS SEKSUAL

Shëndeti dhe të drejtat seksuale dhe riprodhuese janë tabu si në shtëpi, ...

HERA TË RINJTË

HERA Të rinjtë doli nga nevoja e të rinjve që të zëri ...

LGBTI

Dëshirojmë komb pa diskriminim dhe besojmë se nëse është e zakonshme, nuk ...

BARAZIA GJINORE

“Sa më shpesh ndodh, aq më rrallë flitet” vlen edhe për dhunën ...

AVOKIMI

Besojmë se parakusht për respektimin e tërësishëm dhe realizimin e të drejtave ...

FUQIZIMI DHE ZHVILLIMI I KAPACITETEVE

Besojmë se është i pamundur ndryshimi në gjendjen me të drejtat e ...

AKTIVIZËM

Aktivizmi dhe vullnetarizmi rinor janë ndër përparësitë më të rëndësishme.  28 Shtatori ...

Zbulo më tepër për punën tonë

HERA
Fqinji sexy
Platforma Rinore SSO
Këshillimi i parandalimit të drogës
Qendra e parë familjare