(Македонски) Годишен извештај на ХЕРА за 2020 година