(Македонски) Годишен извештај на ХЕРА за 2019 година