(Македонски) Ромски здравствени медијатори, билтен број 1