Gjinia

Broshurë: Pse duhet të dish se ekziston Qendra ...

Qendra e parë familjare (QPF) është qendër e specializuar për ...
lexon më shumë

Barazia gjinore në Republikën e Maqedonisë dhe Agjenda ...

Analiza e lidhshmërisë së dokumenteve strategjike nacionale për barazi gjinore në ...
lexon më shumë

Broshurë “Çfarë duhet të dimë për dhunën seksuale ...

Kjo broshurë u dedikohet të gjithë ofruesve të shërbimeve (punëtorëve ...
lexon më shumë