Barazia gjinore në Republikën e Maqedonisë dhe Agjenda për zhvillim të qëndrueshëm 2030