(Македонски) Годишен извештај на ХЕРА за 2012 година