17 parti politike e nënshkruan deklaratën për miratimin me prioritet të ligjit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi