Rrjeti për mbrojtje nga diskriminimi kërkon zgjedhje të profesionistëve dhe personave kompetent në institucionin Avokati i Popullit