За доброто на жените и децата жртви на насилство, државата треба да обезбеди поддршка која ќе биде локално достапна и одржлива