(Македонски) За 4 месеци 21 семејство добиле поддршка во Првиот семеен центар