Социјалните бизниси во служба на маргинaлизирaните во време на КОВИД-19