Прирачник за сензибилизација на семејни лекари за СРЗ на лицата со попреченост