13 политички партии ја потпишаа Декларацијата за одржлив национален одговор кон ХИВ