Заклучоци од конференцијата „Зајакнување на улогата на Комисијата за спречување и заштита од дискриминација во промоцијата и заштитата на човековите права“