Заклучни согледувања на Комитетот за правата на детето при ООН: Антидискриминацијата – клучна област во која е потребно унапредување