Прирачник за постапување на здравствените работници во случај на родово базирано насилство, вклучувајќи ги и лицата со попреченост