Анализа на пречките со кои се соочуваат Ромките и корисниците на ГМП при пристапот до пазарот на трудот