“Како до подобра грижа и третман за лицата што живеат со ХИВ – ЛЖХИВ во Република Македонијa?”