Барање за прибирање понуди за организирање донаторски настан – аукција на уметнички дела за деца жртви на семејно насилство