Конкурс за ангажирање на консултант на определено време