Заклучоци од конференцијата „Унапредување на заштитата од дискриминација“