Соопштение: Фармацевтите – важна алка во пристапот на младите до информации и услуги за контрацепција