Докажано е дека доколку имаат пристап до антиретровирусна терапија (АРТ), луѓето со ХИВ можат да живеат долго и квалитетно и дека доколку користат предекспозициска профилакса (ПрЕП или пилули како превенција од ХИВ кои се земаат пред сексот), шансите за пренос на овој вирус се нула исто како и кај бремена жена со ХИВ која прима АРТ. Докажано е и дека доколку владите обезбедат доволно средства за превенција  и третман, како и недискриминаторски закони и практики, ХИВ може да се стави под целосна контрола и најпосле да се искорени.

И покрај овие факти, во Македонија виреат митовите за ХИВ, младите немаат каде да се информираат, одржливоста на услугите за ХИВ е несигурна, а дискриминацијата и стигмата со кои се соочуваат луѓето кои живеат со ХИВ сеприсутни и клучни пречки во остварувањето на здравствените и социјалните права.

Оттука, јасно е зошто ХИВ и денес – како и речиси две децении – е една од нашите клучни определби. Покрај директното нудење услуги за ХИВ преку младинските центри „Сакам да знам“ на ХЕРА во Скопје и двете мобилни амбуланти за тестирање за ХИВ низ државата, во фокусот на нашето застапување е одржливоста на на програмите за превенција и заштита од ХИВ. Тому затоа, во 2014 година го инициравме формирањето на граѓанската Платформата за ХИВ за обезбедување одржливост на услугите за ХИВ за клучните популации, преку којашто и успеавме да обезбедиме целосно национално финансирање на услугите за ХИВ што ги нудат граѓанските организации почнувајќи од 2018 година.

ХЕРА е домаќин на Секретаријатот на Меѓупартиската парламентарна група за ХИВ и членка на Европскиот парламентарен форум за население и развој. Домаќин сме и на Националниот координативен механизам за ХИВ и на Регионалниот координативен механизам за ХИВ и туберкулоза на Југоисточна Европа, а членуваме и во Националната комисија за ХИВ и СИДА и во Европскиот правен форум за ХИВ.

Предизвиците пред нас се бројни, па остануваме на овој пат сè додека на ХИВ-статусот не се гледа како на здравствен статус кој нема да ги лишува луѓето од нивните сексуални права.

Повеќе: