Резултати од проектот Здравјето на Ромите – основно човеково право