Одлука на Комисијата за жалби при СЕММ: „Жалбата е основана“