ХЕРА го помага развојот на социјалното претприемништво во земјата преку партнерска соработка со АППРСМ