Соопштение: Клучот за еманципација на Ромките е во вработувањето, а над 90 % од сите регистрирани невработени Ромки се без или само со основно образование