Посебните училишта ги сегрегираат учениците со попреченост и оневозможуваат еднакви шанси за развој и успех