Група за застапување за еднакви можности при вработување на жени Ромки