Повик за прибирање понуди за креирање и спроведување на позитивна кампања за искористување на економскиот потенцијал што го поседува ромската заедница, и сензибилизација на работодавачите за вработување на Роми