Повик за граѓани – учество во процесот на изработка на Планот на активности за отворање на семеен центар