Извештај за тригодишното работење на Мрежата за заштита од дискриминација