Зошто здравјето на жената во Шуто Оризри има друга цена