(Македонски) Конкурс за вработување на определено време