Род

Брошура „Што треба да знаеме за сексуално и ...

Оваа брошура е наменета за сите даватели на услуги (здравствени работници, социјални ...
Прочитај повеќе

Родот и СРЗП во Развојната агенда по 2015 ...

Родовата еднаквост и оснажувањето се меѓу највисоките Милениумски развојни цели, ...
Прочитај повеќе

РОДОВИТЕ ПРАШАЊА, СЕКСУАЛНОТО И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЈЕ ВО РАЗВОЈНАТА ...

Датум на издавање: 2015 Клучи зборовил: род, родова еднаквост, еманципација, ...
Прочитај повеќе

Прв семеен центар

Година на издавање: 2013 Клучни зборови: семејно насилство, третман, советување, ...
Прочитај повеќе

Родова проценка на социјалните политики и буџети на ...

Оваа студија за родова проценка го анализира спроведувањето на социјалната ...
Прочитај повеќе

Билтен #1 – Прв семеен центар

Датум на издавање: 2013 Клучни зборови:  Семеен центар, насислтво врз жени, ...
Прочитај повеќе