Соопштение: Ромите сè уште се соочуваат со низа пречки во остварувањето на социјалните права