Истражување за знаења, практики и ставови поврзани со туберкулоза меѓу семејства кои се корисници на социјална парична помош