Декларација за законско препознавање на граѓанските организации како даватели на услуги од здравствена заштита