Дали „заштедите“ во буџетот државата започна да ги прави врз грбот на најмаргинализираните?