Барање за прибирање понуди за изработка и дизајн на материјали за проектни активности