Për të mirën e grave dhe fëmijëve viktima të dhunës, shteti duhet të sigurojë mbështetje që do të jetë e disponueshme dhe e qëndrueshme në nivel lokal