Rekomandime të përkohshme për trajtimin e pacienteve shtatzëna gjatë pandemisë me Covid-19 (versioni i dytë)