(Македонски) Времени препораки за постапување со бремени пациентки за време на пандемијата со ковид-19 (прва верзија)