Rekomandime të përkohshme për të vepruar pacientet shtatzëna gjatë kohës së pandemisë me COVID19