Оглас за вработување на менаџер/-ка во 
Првиот семеен центар на Град Скопје