Воведен состанок за проектот „Советувалиште и едукација за превенција од употреба на дроги помеѓу средношколска популација во град Скопје“