(Македонски) Важни информации во услови на ковид-19