(Македонски) Твоите социјални права важат и во услови на пандемија!